Member

สมาชิก

Register Member

Register Member

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติ

 1. คุณสมบัติของสมาชิก
 2. พื้นฐานและทัศนคติอันพึงมีของสมาชิก
 3. มีสมาชิก นธค. รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน

สามารถติดต่อขอสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ผู้จัดการสำนักงานชมรมนักธุรกิจคาทอลิก โดยยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานชมรมนักธุรกิจคาทอลิก

ค่าบำรุงชมรมและการสนับสนุนด้านปัจจัย :

 1. สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระค่าบำรุงชมรม
 2. สำหรับโครงการเฉพาะกิจของชมรมฯ ให้สมาชิกสนับสนุนตามแต่ศรัทธา

สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกแบบบุคคลธรรมดาและแบบรายปี :

 1. ผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้รับบัตรสมาชิก 1 ใบ (Member Card) เพื่อรับสิทธิประโยชน์หรือส่วนลดเมื่อใช้บริการกับธุรกิจ/ร้านค้าของสมาชิกหรือผู้ให้การสนับสนุน นธค.
 2. ผู้ที่เป็นสมาชิกจะสามารถ log-in เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของ นธค. “www.cbeg.org” ได้แก่ การรับทราบข้อมูลธุรกิจกับบริษัทธุรกิจหรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก นธค. หรือ UNIAPAC (องค์กรนักธุรกิจคาทอลิกระดับนานาชาติ)
 3. ผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้สิทธิในการลงโฆษณาสินค้าบริการของสมาชิกในเว็บไซต์ การแสดงความจํานงที่จะซื้อหรือขายสินค้า รวมถึงการรับสมัครงานและการจ้างพนักงาน
 4. ผู้ที่เป็นสมาชิกจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติด้านศาสนา ธุรกิจ และเศรษฐกิจ กับสมาชิก นธค.
 5. ผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากชมรมฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมสัมมนาและการฟังบรรยาย

สิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้อุปถัมภ์ :

 1. ผู้อุปถัมภ์จะได้รับสิทธิในการลงโฆษณาสินค้า/บริการของสมาชิกบนเว็บไซต์ของ นธค. รวมถึงการรับสมัครงานและการจ้างพนักงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. ผู้อุปถัมภ์สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีจำนวน 2 ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. ผู้อุปถัมภ์จะได้รับใบโมทนาบัตร (เพื่อหักลดหย่อนภาษี)
 4. ผู้อุปถัมภ์สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติด้านศาสนา ธุรกิจ และเศรษฐกิจกับสมาชิก นธค. รวมถึงความช่วยเหลือในการประสานงานด้านเครือข่ายธุรกิจกับ UNIAPAC (องค์กรนักธุรกิจคาทอลิกระดับนานาชาติ)
 5. ผู้อุปถัมภ์จะได้รับข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากชมรมฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมสัมมนาและการฟังบรรยาย