About Us

HISTORY

ประวัติความเป็นมา

ในช่วงทศวรรษปัจจุบันนี้พระศาสนจักรสากลและพระศาสนจักรท้องถิ่นต่างส่งเสริมการรณรงค์ Evangelization 2000

เพื่อเป็นการรื้อฟื้น และเสริมสำนึกถึงหน้าที่รับผิดชอบในบทบาทของคริสตชนในพระศาสนจักร ในโลก และในสังคมที่ตนอยู่

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ได้ประกาศเริ่มการรณรงค์นี้แล้วนับแต่วันที่ 6 มกราคม 1991 และคณะองค์กรฆราวาสแพร่ธรรมต่างๆ ในอัครสังฆมณฑลก็ได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าวด้วยโครงการกิจกรรมต่างๆ ของตนโดยพร้อมเพรียงกัน

ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

"

ทางกลุ่มนักธุรกิจคาทอลิกจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะมีส่วนร่วมในการรณรงค์ Evangelization 2000 นี้ด้วย

โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่ม นธค. ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1992 ด้วยความเห็นชอบของ ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในขณะนั้น ซึ่งปรารถนาจะเห็นการรวมกลุ่มของนักธุรกิจคาทอลิกนี้มานานแล้วเช่นกัน

"

ชมรมนักธุรกิจคาทอลิกได้ดำเนินการรวบรวมนักธุรกิจ นักบริหาร เจ้าของกิจการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรต่างๆ ที่สนใจในกิจกรรมของชมรม จัดการประชุมพบปะกันทุก 6 สัปดาห์ต่อครั้ง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารงานและการใช้ชีวิตในสังคมไทย กิจกรรมด้านเสริมความรู้ ความเชื่อในด้านศาสนาและจริยธรรม กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนการเตรียมการสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนที่จากจำนวนสมาชิกมากกว่า 360 ท่าน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากบ้าง น้อยบ้าง แล้วแต่วาระและโอกาส โดยมีแนวโน้มที่ต้องยอมรับว่านับวันจำนวนสมาชิกที่สนใจมาร่วมกิจกรรมชมรมฯ โดยสม่ำเสมอมีจำนวนลดน้อยถอยลงเป็นลำดับ

ในเวลาเดียวกัน เคยมีการสำรวจสถานภาพทางเศรษฐกิจองค์กร กิจการค้า ธนาคาร  โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเจ้าของ  ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นคาทอลิกก่อนปี 2540 พบว่าหากรวมจำนวนทรัพย์สินของธุรกิจการค้าเหล่านี้เข้าด้วยกันมีจำนวนสูงถึง 30% ของ GNP ของประเทศไทยในปีนั้น ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากทั้งที่จำนวนคาทอลิกในประเทศมีเพียง 0.5% ของประเทศเท่านั้น หากมองตัวเลขของประชากรที่ยังอยู่อย่างแร้นแค้นใต้เส้นความอยากจน (Under the poverty line) ซึ่งตัวเลขในปี 2002 กำหนดครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 922 บาท โดยมีประชากรถึง 6.22 ล้านคน คิดเป็น 9.76 % ของประชากรทั้งหมด

หากพลังของนักธุรกิจคาทอลิกที่มีส่วนอยู่ถึง 30% ของ GNP ของประเทศสามารถร่วมกันอย่างแข็งขันในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์สังคมโลกตามจิตตารมณ์แห่งคริสตชน สังคมประเทศไทยและสังคมโลกจะน่าอยู่สักเพียงใด ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการชุดปัจจุบัน จึงได้ทำวิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดแผนงานใหม่ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสร้างชมรมนักธุรกิจคาทอลิกให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีส่วนร่วมทั้งในงานของพระศาสนจักรคาทอลิก และทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อจะช่วยสร้างทุนทางสังคมของประเทศ อันเป็นการช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืนต่อไป

หนังสือรับรองการจัดตั้ง AGM
หนังสือรับรองการจัดตั้ง AGM
คติพจน์

นิยาม

สร้างสรรค์สังคม

เผยแผ่คริสตธรรม

ธำรงความยุติธรรม

เพิ่มพูนความรัก

วิสัยทัศน์

นักธุรกิจคาทอลิก (นธค.) คือ กลุ่มคาทอลิกที่ดำเนินชีวิตในการทำธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์สังคมโลกตาม จิตตารมณ์แห่งคริสตชน เป็นพยานถึงองค์พระคริสต์ในทุกกิจกรรมและทุกกรณี ด้วยการสร้างเสริมความยุติธรรม สันติ และความรัก เพื่อนำไปสู่ความครบบริบูรณ์ของชีวิต

พันธกิจ

สมาชิก นธค. แต่ละคน จะมุ่ง…

Director

คณะกรรมการบริหารงานของชมรม

โครงสร้างและการบริหารของชมรม

จิตตาภิบาล

เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยดีให้คณะกรรมการเสนอขอพระสงฆ์หนึ่งองค์ต่ออัครสังฆมณฑลฯ เพื่อแต่งตั้งให้เป็นจิตตาภิบาลโดยอยู่ในวาระเดียวกับคณะกรรมการ

Director

CYES

Former Executive Chairman

ประธานกรรมการบริหาร

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร และจัดหางบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของชมรมฯ

Director

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางของคณะกรรมการ

Director

การพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการ

คณะกรรมการชมรมพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้...

ครบวาระการเป็นกรรมการ

ตาย

ลาออก

พ้นจากสมาชิกภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ที่ประชุมใหญ่มีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ร่วมประชุมให้พ้นจากตำแหน่ง

ข้อบังคับชมรมนักธุรกิจคาทอลิก

ด้วยความยุติธรรม ความรับผิดชอบ และความรัก

ฉบับปรับปรุงแก้ไข 7 ตุลาคม ค.ศ. 2015

วัตถุประสงค์

คุณสมบัติของสมาชิก

ประเภทสมาชิก มี 3 ประเภท

พื้นฐานและทัศนคติอันพึงมีของสมาชิก

บทบาทผู้ประกอบวิชาชีพคาทอลิก ในฐานะผู้ร่วมสร้าง “และผู้สานต่องานสร้าง” ของพระเจ้า

ในยุคปัจจุบันสมาชิก นธค. ควรตระหนักว่าชีวิตคริสตชนเป็นกระแสเรียกของพระเป็นเจ้าให้เข้าร่วม ทำงานของพระองค์บนโลกนี้ โดยทางศีลล้างบาปมีส่วนร่วมในภารกิจขององค์พระคริสตเจ้าในฐานะ

ศาสนบริกร (สงฆ์)

ประกาศก (ผู้สอน)

ผู้อภิบาล (ผู้ปกครอง)​

สมาชิก นธค. ควรสำนึกว่า จุดมุ่งหมายชีวิตของเรามิได้มีจุดมุ่งหมายของชีวิตทางฝ่ายโลก ในฐานะที่เป็นชาวโลกเท่านั้น แต่เราคริสตชนมีจุดมุ่งหมายของชีวิตสูงสุดจริงๆ ในอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ในฐานะที่เป็นประชากรของพระเป็นเจ้า และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายสุดยอดของชีวิตนี้ เราจึงจำต้องยึดมั่นตามคำสอนของพระคริสต์

สมาชิก นธค. ในฐานะเป็นฆราวาสคริสตชน จึงต้องมีบทบาทในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราตามงานที่พระมอบหมาย (Mission) เราต้องประกาศพระวรสาร (Evangelization) เป็นสักขีพยาน (Witness) เป็นแสงสว่างส่องโลก เป็นเกลือของโลก งาน/หน้าที่เหล่านี้ สามารถทำได้ในฐานะส่วนตัว เป็นการส่วนตัว หรือเป็นกลุ่ม เป็นคณะ เป็นองค์กร ฯลฯ ในสภาพปัจจุบันการรวมกลุ่มยิ่งนับวันยิ่งมีความสำคัญขึ้นตามที่พระคริสต์เคยตรัสไว้ว่า ณ ที่ใดมีคน สองสามคนประชุมกันในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขา (มธ.18:20)

นอกเหนือจากนี้สมาชิก นธค. ควรสำนึก และตระหนักถึงพื้นฐานคุณภาพชีวิต

อันจะนำมาซึ่งพื้นฐานคุณภาพที่ดีแห่งสมาชิกภาพ นธค. ด้วยดังนี้...

1. ความสำนึกต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

2. ความมุ่งมั่นต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

3. ทัศนคติหรือหลักการที่ควรยึดถือ

ด้วยพื้นฐานสมาชิกภาพ นธค. ดังกล่าวข้างต้น เชื่อมั่นว่าสมาชิก นธค. ทุกท่านจะตระหนักถึงบทบาทส่วนรวม ตลอดจนหน้าที่ของตนในอันที่จะช่วยกันปรับพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นตามแนว พระวรสารแห่งพระคริสต์ ทั้งนี้โดยเริ่มจากวงสังคมที่ตนอยู่แล้วแผ่ขยายวงกว้างออกไปสู่วงสังคมที่กว้างขึ้น