ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก (นธค.)CATHOLIC BUSINESS EXECUTIVES GROUP | CBEG

ศูนย์รวมนักธุรกิจคาทอลิกสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการบริหารงาน การใช้ชีวิตในสังคมไทย ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ความเชื่อในด้านศาสนาและจริยธรรม จัดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

CBEGCatholic Business Executives Group

ศูนย์รวมนักธุรกิจคาทอลิกสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการบริหารงาน การใช้ชีวิตในสังคมไทย ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ความเชื่อในด้านศาสนาและจริยธรรม จัดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

Catholic Business Executives Group has started to gather the Catholic businessman, executives, entrepreneur, and senior officers of government and other organization who show interest in CBEG’s activity and also provide activities which member can exchange their experiences both in administration and way of living in Thai society, activities to enhance knowledge, belief, and morale, some activities to benefit to society as well as to prepare the new generation to follow through the tasks of us. …

Pope Francis's message to the businessmen

Cure Our WorldAsian Conference on Vocation of Business Leader on New Evangelization

9 – 11 April, 2015 at Arnoma Hotel, Bangkok Thailand

Welcome to Our Site

เรา คือ กลุ่มคาทอลิกที่ดำเนินชีวิตในการทำธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์สังคมโลกตามจิตตารมณ์แห่งคริสตชน เป็นพยานถึงองค์พระคริสต์ในทุกกิจกรรม และ ทุกกรณี ด้วยการสร้างเสริมความยุติธรรม สันติ และความรัก เพื่อนำไปสู่ความครบบริบูรณ์ของชีวิต

พื้นที่สำหรับนักธุรกิจในชมรมได้แลกเปลี่ยนทัศนะ และ รู้จักกันมากขึ้น แบ่งปันความรู้กันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

What's New!

Shortly About Me

First time I tried hitchhiking was on my summer holidays when I studied in the University. Since then, I started blogging and never stop travelling. Plus, I found many like-minded people, I found my friends and hope you will become as well!

2018 Nature Photo

This year I am organizing a Photo project dedicated to nature in collaboration with US Free Travel Association.

2017 City Guide

Exquisite City Guide is a project telling about main tips you need to know about living in big cities.

2016 Hiking Photo

The whole story about hiking is here in Photo project. The most full collection of fascinating images.

Get in Touch

Contact us

Location :

57 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

    Get in Touch

    Contact us

    Location :

    51 Charoen Krung 40 Alley (Soi Oriental), Bangrak, Bangkok 10500 | Thailand